Algemene voorwaarden

BV SR HR SOLUTIONS,
Rostynedreef 34, 9880 Aalter
KBO 0808.705.628
stephanie@shareddynamics.be

Artikel 1.
De rechtsverhouding tussen BV SR HR Solutions (hierna “SR HR SOLUTIONS”) en de klant, ongeacht de aard van de opdracht of de samenwerking, wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden, de offerte, de aankoopbevestiging, de facturen en eventueel overige specifieke voorwaarden. Hierbij bevestigt de klant deze algemene voorwaarden te erkennen en te aanvaarden. SR HR Solutions zal niet gebonden zijn door de algemene voorwaarden van de klant, zelfs niet indien ze niet uitdrukkelijk door SR HR Solutions verworpen zijn, indien deze bepalen dat zij als enige gelden, of indien ze, op welke wijze ook, aan SR HR Solutions meegedeeld zijn nadat de klant de algemene voorwaarden van SR HR Solutions ontvangen heeft. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden

Artikel 2.
Commerciële documenten en aanbiedingen van SR HR Solutions scheppen geen verbintenissen in hoofde van SR HR Solutions. De overeenkomst tussen SR HR Solutions en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke (desgevallend elektronische) bevestiging van de bestelling van de klant door SR HR Solutions of bij begin van uitvoering door SR HR Solutions.

Artikel 3.
SR HR Solutions zal alle redelijke competentie en inspanningen aanwenden bij het leveren van de diensten. De klant blijft echter verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten die met de aanwending van de diensten worden beoogd.
SR HR Solutions zal redelijke inspanningen leveren om haar verplichtingen na te komen binnen het met de klant overeengekomen tijdsschema. Tenzij beide partijen schriftelijk anders overeenkomen, is dit tijdschema enkel indicatief en heeft het geen bindend karakter, zodoende dat het niet-respecteren ervan geen aanleiding kan geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding aan de klant. De diensten zullen worden verstrekt op de plaats(en) die in de overeenkomst is/zijn vastgesteld. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, mag SR HR Solutions de diensten leveren op zowel één als meer van de bedrijfslocaties van de klant of van SR HR Solutions, zoals SR HR Solutions verkiest. Elke wijziging aan de initiële overeenkomst moet schriftelijk zijn overeengekomen. Bij gebreke aan een schriftelijk akkoord omtrent een wijziging, zal SR HR Solutions de diensten blijven leveren zoals is overeengekomen in de laatste versie van de overeenkomst. Wijzigingen aan de initiële overeenkomst impliceren automatisch dat het oorspronkelijk tijdschema dient te worden herzien. SR HR Solutions behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op onderaannemers voor de uitvoering van (een deel van) de diensten..

Artikel 4.
De uitvoering door SR HR Solutions van haar contractuele verplichtingen is afhankelijk van de naleving door de klant van zijn eigen contractuele verplichtingen. De klant verbindt zich ertoe om alle informatie en middelen te bezorgen die SR HR Solutions redelijkerwijze zou nodig hebben voor de levering van de diensten. SR HR Solutions kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of onvolledigheden of andere tekortkomingen in de diensten doordat SR HR Solutions heeft vertrouwd op inaccurate, onvolledige of anderszins gebrekkige informatie of middelen die door de klant of een derde zijn verstrekt. De klant zal ervoor zorgen dat zijn personeel beschikbaar is om alle bijstand te verlenen waar SR HR Solutions redelijkerwijze om zou verzoeken om de diensten te leveren. Daarenboven dient de klant er voor te zorgen dat zijn personeelsleden over de nodige kennis en ervaring beschikken om zijn verbintenissen ingevolge de overeenkomst behoorlijk uit te voeren.

Artikel 5.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle prijzen die SR HR Solutions meedeelt in euro uitgedrukt, en gelden zij exclusief kosten, belastingen en lasten. Alle redelijke reis-, verblijf-, verzekerings- en andere kosten zullen steeds door de klant worden vergoed, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De facturen dienen te worden betaald in de overeengekomen munteenheid. SR HR Solutions behoudt zich te allen tijde het recht voor om aangekochte credits of van toepassende zijnde abonnementen vooraf te factureren tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs. Aangekochte credits kunnen niet worden terugbetaald of op enige andere wijze worden gecompenseerd bij niet-gebruik binnen een vastgestelde geldigheidsduur of ingevolge verzoek van de klant. SR HR Solutions kan de in de overeenkomst opgenomen prijzen en tarieven wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst. Het staat SR HR Solutions vrij om voorschotten te vragen voor specifieke diensten, waarbij de aanvang van de dienstverlening kan worden opgeschort tot betaling van deze voorschotten is bekomen. Een eventuele prijsaanpassing kan geen aanleiding geven tot herziening van betaalde voorschotten. In geval van annulering of uitstel van de bestelde diensten door de klant, is SR HR Solutions gerechtigd de betaalde voorschotten te behouden, onder voorbehoud van het recht van SR HR Solutions om bijkomende schadevergoeding te vorderen. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum. In geval van gebrek aan (volledige) betaling binnen die termijn, zal er automatisch en zonder voorafgaande aanmaning een rente verschuldigd zijn gelijk aan 12 % per jaar, te rekenen vanaf 15 kalenderdagen na factuurdatum. Tegelijk zal ingevolge de laattijdige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning aan SR HR Solutions een schadevergoeding verschuldigd zijn a rato van 15 % op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per openstaande factuur. Alle kosten die voortvloeien uit de inning van de schuld, met inbegrip van de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning, zijn eveneens ten laste van de klant. In geval de klant één of meerdere uitstaande vorderingen aan SR HR Solutions nalaat te voldoen, kan SR HR Solutions de nakoming van haar contractuele verplichtingen met onmiddellijke ingang opschorten tot wanneer alle uitstaande bedragen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten). Facturen die niet door de klant worden betwist door middel van een aangetekende brief die SR HR Solutions ontvangen heeft binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de factuurdatum, met vermelding van de mogelijke reden voor de betwisting, worden door de klant geacht aanvaard zijn.

Artikel 6.
SR HR Solutions kan de overeenkomst tussen partijen opschorten wanneer SR HR Solutions redelijkerwijze meent dat er omstandigheden zijn die een wezenlijke nadelige invloed hebben op de basis waarop de overeenkomst werd aangegaan of op de uitvoering van de overeenkomst. Indien de periode van opschorting langer is dan 30 kalenderdagen, dan mag SR HR Solutions de overeenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang, op voorwaarde dat SR HR Solutions de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengt. De overeenkomst kan door beide partijen met onmiddellijke ingang en per aangetekend schrijven worden beëindigd:
–  indien de andere partij op de overeenkomst een inbreuk pleegt die niet wordt verholpen binnen 30 kalenderdagen na een per aangetekende brief bezorgd verzoek hiertoe;
–  indien de andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of indien bij deze partij een curator, een vereffenaar, een gerechtelijk of voorlopig bewindvoerder of een gerechtelijk deskundige wordt aangesteld of indien deze partij een vergadering van haar crediteuren bijeenroept of om welke andere reden ook haar activiteiten staakt, of nog indien een van deze gebeurtenissen door de opzeggende partij redelijkerwijze waarschijnlijk wordt geacht. De duur van de overeenkomst betreffende abonnementsgebonden diensten bedraagt één jaar.
De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van telkens één jaar, behoudens schriftelijke opzegging tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging door SR HR Solutions of de klant. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant onverwijld alle eigendommen van SR HR Solutions aan deze laatste teruggeven.

Artikel 7.
Geen van beide partijen mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden vertrouwelijke informatie bekendmaken die ze heeft ontvangen met het oog op de levering of de ontvangst van de diensten ingevolge deze overeenkomst. Deze bepaling blijft van kracht na het einde van de overeenkomst. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van SR HR Solutions. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door SR HR Solutions aangeboden diensten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en SR HR Solutions. De contactgegevens van de klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant overgemaakt worden aan derden zoals zakelijke partners voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden. In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en SR HR Solutions zullen de gegevens van de klant uitsluitend verwerkt worden door SR HR Solutions en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. SR HR Solutions zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor. SR HR Solutions zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.
De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissen of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval SR HR Solutions het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek.

Artikel 8.
Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten, waaronder afbeeldingen, logo’s, merknamen, berusten uitsluitend en exclusief bij SR HR Solutions, dan wel haar licentiegevers. De klant zal de naam en reputatie van SR HR Solutions te allen tijde in acht nemen en er zorg voor dragen dat haar houding of wijze waarop zij de overeenkomst uitvoert op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van SR HR Solutions.

Artikel 9.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, zijn de diensten die SR HR Solutions verleent, inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. De aansprakelijkheid van SR HR Solutions is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Alle andere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten, met inbegrip van, maar zonder beperking tot, indirecte schade, gevolgschade, incidentele schade of strafbedingen, verlies van winst, inkomen, goodwill, commerciële opportuniteiten of besparingen of voordelen, of verlies of aantasting van gegevens. SR HR Solutions is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze overeenkomst door de klant, noch is SR HR Solutions aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van SR HR Solutions wordt weerhouden, is SR HR Solutions er enkel toe gehouden de rechtstreekse schade te vergoeden, beperkt tot een bedrag van 25.000,00 EUR of, in geval dit bedrag hoger zou zijn, tot het bedrag van aangekochte credits over een periode van één jaar voorafgaand aan het schadegeval. Wanneer twee of meerdere schadegevallen het gevolg blijken te zijn van dezelfde fout, zullen deze worden geacht één enkel geval van aansprakelijkheid te vormen. Teneinde de schade te beperken, zal de klant elke tekortkoming in de diensten onverwijld en niet later dan 30 kalenderdagen na de ontdekking ervan meedelen aan SR HR Solutions. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, zal elke vordering tegen SR HR Solutions enkel geldig aanhangig kunnen worden gemaakt binnen één jaar vanaf de daad die of het verzuim dat tegen SR HR Solutions wordt ingeroepen. Geen van beide partijen is aansprakelijk tegenover de andere partij wegens een inbreuk op haar contractuele verbintenissen die veroorzaakt is door overmacht, zijnde omstandigheden waarvan men redelijkerwijze kan aannemen dat ze buiten haar controle vallen, zoals, maar zonder beperking tot, brand, ongevallen, rampen, epidemie/pandemie, staking, oproer, sociale onrust en oorlog.

Artikel 10.
De verhouding tussen SR HR Solutions en de klant is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van elke andere rechtskeuze of regels of bepalingen inzake het conflictenrecht. In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de zetel van SR HR Solutions gevestigd is, bevoegd.

Artikel 11.
Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden ingeroepen tegenover de klant, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd bestaan.

Artikel 12.
Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door SR HR Solutions houdt geenszins een afstand van recht in.